हाम्रो टिम

अध्क्ष्य : ठाकुर खनाल

सम्पादक : निशा खनाल
सहसम्पादक : धनवीर पुन मगर
समाचार संमयोजक : खिमराज चालिसे